کاخ سفید ابراز نگرانی نسبت به یک هفته آشوب در ایرلند شمالی کرده است و جو بایدن به بوریس جانسون پیوست و نخست وزیر ایرلند خواستار آرامش شد. دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ، جن پسکی گفت که بایدن در حمایت از “ایرلند شمالی امن و مرفه که در آن همه جوامع صدا داشته باشند و از دستاوردهای صلح سخت بدست آمده لذت ببرند” “ثابت قدم” باقی ماند.